Kryonika

Autor: Michal Václavík (gofi@email.cz), Téma: Kryonika
Vydáno dne 10. 01. 2004 (6926 přečtení)
~ 1500 slov
Pár slov na adresu zmrazování lidí. Ne? si koupíte proceduru u Alcoru, nechte si uplést pořádné palčáky. Zima bude dlouhá.

Je vám více ne? padesát, pak čtěte dál. Máte někoho komu je víc jak padesát a máte ho rádi? Pro lidi nad padesát je kryonika jedinou cestou, jak pře?ít informační smrt.

Je známo, ?e v 19. a 20. století postupovala medicína kupředu a slavila úspěchy. Vyvíjela se a ka?dý rok přidala k průměrnému věku populace v průměru jeden a? dva dny ?ivota. Dne?ní medicína přidává ka?dý rok k průměrnému věku populace 120 dnů ?ivota. Rozvoj v oblasti vědy, techniky a tedy i medicíny ka?dým rokem akceleruje ke stále vy??ím rychlostem. Nejnověj?í poznatky z vědního oboru futurologie a nanotechnologie naznačují, ?e medicína bude kolem roku 2050-2060 schopna bojovat nejen s řadou dnes nevyléčitelných chorob, ale bude schopna ovlivnit pochody na elementární, přímo atomární úrovni na?eho těla. Tímto způsobem bude mo?né přesně ovládnout a případně ovlivnit procesy v na?em těle. Bude mo?né zvrátit i takové procesy jako je stárnutí. Bude mo?né dosáhnout dlouhověkosti v těle, které bude mít vlastnosti mladého a svě?ího člověka plného elánu a energie. To bude mít samozřejmě dalekosáhlé dopady i na ekonomiku společnosti, nebo? odpadne problematika důchodového zaji?tění starých nebo nemohoucích občanů. Zároveň člověk s více jak stoletými zku?enostmi v konkrétním oboru bude skutečným odborníkem, který ve své oblasti ji? ledacos za?il a přitom mu to pálí jako ve dvaceti a má stále také tolik elánu a ?ivotní energie.
Kdo by se nechtěl do?ít věku nanotechnologií...

Jak na to? Pokud jste mladí (třicet a méně) pak máte reálnou ?anci se masového roz?íření nanotechnologií a nanomedicíny do?ít. Ale jak to udělat s dědou?

Pokud máte opravdu svého dědu rádi a chtěli by jste si s ním v roce 2060 zahrát fotbal a zavzpomínat na rok 2004, pak existuje mo?nost zakoupit celou proceduru zmrazení u firmy Alcor. Pokud budete chtít zmrazit dědu celého, tak si připravte 120 tisíc dolarů. Pokud se spokojíte pouze s dědovým mozkem+DNA na naklonování jeho nového těla, pak stačí nějakých 30 tisíc doláčů. Obdobný poplatek je myslím, kdyby jste spolu s dědou chtěli dát zmrazit pejska ?apku nebo nějakou micinku.

Bohu?el Alcor je a? za oceánem. Uva?oval jsem, ?e bych zalo?il firmu na zmrazování lidí, ale bohu?el zatím se to v na?í zemi nesetkalo s ohlasem. Ze v?ech stran jen nepochopení a nebo smích. V?ak on jim ten úsměv zmrzne na tváři... Ale vá?ně, nemám na to čas, ale pokud by se do toho chtěl někdo pustit, bylo by to fajn, proto?e na?e česká populace se vydala cestou stále rozsáhlej?ího stárnutí a jeliko? bychom neradi při?li o spoustu chytrých a vzdělaných lidí, kteří ji? ledacos za?ili, bylo by fajn, kdyby někdo postavil pořádnej mrazák.


Jak na to?

Přeci jen by nebylo na ?kodu převzít pár zku?eností od firmy Alcor. Nakonec problematikou zmrazování lidského těla se seriózně zabývají ji? od sedmdesátých let minulého století a za tu dobu u? se něco naučili. Největ?ím úskalím při zmrazování tkáně je fakt, ?e lidské tělo obsahuje velké mno?ství vody. Voda se při tuhnutí přeměňuje na led a ten má o něco vět?í objem. V praxi pak dochází k tomu, ?e vzniknuv?í ledové krystalky ničí buněčnou tkáň svými ostrými hranami. Kdy? to pře?enu, pokud vezmete játra a dvacetkrát je zmrazíte a rozmrazíte u? to nebudou ty samý játra, ale játrová ka?e. Pokud to zahustíte a přidáte krapet koření, bude z toho jemná játrová pa?tička.
Hromada chlapíků a několik bab zkou?ejí na ?pičkových pracovi?tích různé roztoky, které by zabraňovaly tvorbě ledových krystalů ve tkáni. Zároveň se borci na extrémně rychlé zchlazování a zmrazování sna?í najít způsoby jak zmrazit tkáň tak rychle ani? by ledové krystaly stihly vzniknout, tj. dosahuje se struktury amorfního ledu (rychlost ochlazování více jak 1K/us). Ochlazování velkých objektů jako je lidské tělo tak velkou rychlostí je velmi problematické, a proto přicházejí na pomoc ony roztodivné roztoky. Pokud si vzpomínám dobře, u? je to nějaký ten pátek, tak v samých prvopočátcích se pou?ívaly roztoky obsahující velké koncentrace alkoholu. Dnes jsou to mnohem více promy?lené látky, na jejich? vyslovení by si člověk pomalu zlomil jazyk.


Tak?e jak to bude vypadat?

Kdy? mi doktoři řeknou, ?e to mám spočítaný, tak půjdu a pořádně to oslavím, abych dostal do ?il ty vysoké koncentrace alkoholu. Odvezou si mne do ústavu, kde budu čekat na biologickou smrt. Nemů?ou mne jednodu?e zmrazit, proto?e by to byla vra?da. Tak?e se musí čekat a čekat. Takové čekání něco stojí, proto?e v ústavu je nemocniční sál plný drahé techniky a na tom sále se střídají tři party a čekají připraveni provést proceduru zmrazování, jakmile někdo natáhne ráfky. Čím dříve se započne se zmrazováním, tím v lep?ím stavu je tělo uchováno a tím pádem i ve?keré informace v něm ulo?ené (tj. znalosti, zku?enosti, vzpomínky, ve?keré psychické i fyzické charakteristiky). Tak?e se čeká a? mi dobouchá srdce a klekne elektrická aktivita mozku, pak jsem podle dne?ní medicíny kaput, mrtvý a dál existují v zásadě dvě mo?nosti. Pokud se někdo nechce dočkat budoucnosti, pak je nejrozumněj?ím způsobem kremace, kdy velká část člověka vyletí komínem a zbytky si pak odnesou v urně pozůstalí. Pokud by si v?ak člověk rád dal je?tě oblo?enou mísu (a ne jednu), cachtal na Azorech a pěkně si za?oupal, tak je lep?í se dát zmrazit. Jakmile vás prohlásí za biologicky mrtvého, dají se páni experti do práce a začnou vylep?ovat tělní tekutiny tak, aby při zmrazení do?lo k minimálnímu po?kození tkáně vlivem ledových krystalků. Zároveň řízeně sni?ují teplotu těla (něco na způsob podchlazení) čím? zpomalují procesy, které v těle je?tě přetrvávají (?e přetrvávají je známo z toho, ?e mrtvému mohou je?tě povyrůst fousy a nebo o kousíček nehty, to ?e u? nebouchá srdce je?tě neznamená, ?e umřela ka?dá jednotlivá buňka těla). Zároveň se tím zamezí nastartování rozkladných procesů, co? by vedlo k informační smrti a ta by znamenala opravdový konec. Kremace je dokonalá informační smrt.
Po napumpování v?elijakých dobrot do těla a zároveň jeho ochlazení k teplotě blízké nula Celsia se přistoupí k procesu zmrazení. Mrazí se rychle a účinně. Tělo se zpravidla zaleje do kapalného dusíku. Movitěj?í si mohou dovolit helium, ale dle mého názoru se jedná o prakticky zbytečný luxus. Ale co by někteří pro své tělo neudělali, zejména pokud jim má je?tě v budoucnu slou?it.
Při velmi nízkých teplotách materiál lidského těla nejen tvrdne, ale stává se také křehčí. Ukazuje se, ?e při velmi nízkých teplotách dochází často k mechanickému po?kození zmra?ených tkání, a tak se v současné době intenzivně pracuje na technikách, které by pracovaly s vy??ími ne? dusíkovými teplotami. Zároveň u?etříte za energii na chlazení (chladit na teplotu CO2 je rozhodně levněj?í ne? na N2). Tělo zafixované v tanku s tekutým dusíkem se umístí na klidném místě. Dusík se nechá volně odpařovat, aby se udr?ela nízká teplota a zřízenci ho chodí dolévat v dewarových nádobách nebo se k tanku umístí chladicí zařízení. Doporučuji dvoukompresorový model, kdy? jeden motor vypadne, tak aby vám nezačalo být horko. Také je dobré si předplatit dodávku elektřiny na padesát let dopředu. Statistiky ukazují, ?e pozůstalí přes jedno koleno, kteří se s vámi ji? nesetkali, nejsou zrovna dvakrát moc nakloněni k placení účtů, ?e si chcete chladit kosti.
A v těchto místech řada článků o kryonice končí. My se v?ak podíváme je?tě kousek dále. Jakmile budou k dispozici nanotechnologie, bude mo?né manipulovat s jednotlivými atomy, molekulami, bílkovinami, buněčnými organelami, membránami tak, aby bylo tělo opraveno a zbaveno ve?kerých defektů, případně v případě zájmu (pokud jste tak vyplnily do dotazníku, který s vámi pracovníci ústavu před zamrazením pro?li) k omlazení a dohrání případných znalostí a dovedností. Takové věci ale zále?í jen na va?em rozhodnutí, proto?e takový zásah vás pochopitelně více či méně změní, aby jste to pak je?tě byl vy. (teta Klára po rozmrazení strýce Karla: "To přece není Karel, ten nikdy neuměl tak krásně hrát na piáno...").


Jaký to bude pocit?

Lidé se mne ptají jak to bude vypadat? Jak se budu cítit, kdy? se dám zmrazit? Pocitová stránka věci je poměrně jednoduchá. Z hlediska vlastních pocitů jde prakticky o stejný vjem jako je vjem vyvolaný spánkem, pouze s tím rozdílem, ?e během ledového spánku se nezdají sny nebo? ve?keré procesy v těle jsou zastaveny, tj. rozkladné procesy jsou zastaveny, trávicí procesy jsou zastaveny, dýchací, smrkací, čůrací, čichací, koukací, růstové i snové procesy jsou zastaveny, doslova zmrazeny. Nic se v těle nemění, a proto tělo naprosto postrádá vnímání času. Během doby, kdy je člověk zmrazen neexistuje pocit vnímání času. To znamená, ?e pokud vás rozmrazí druhý den nebo po sto letech, bude to ze subjektivního hlediska úplně naprosto stejné. V obou případech se vám bude zdát, ?e mezi zamrazováním a rozmrazováním uběhla krátká doba (subjektivně několik minut). Vzhledem k tomu, ?e kvůli současnému zákonodárství se přistupuje k zmrazování a? po biologické smrti, není zamrazovaný člověk při smyslech, a proto proces zamrazování nevnímá. Z tohoto úhlu pohledu proces zamrazování nevstupuje do pocitové stránky věci. Proces rozmrazování lze provést tak, aby vstoupil do pocitové stránky, toto v?ak pravděpodobně nebude ?ádoucí (lze ukázat, ?e by to nebylo nic příjemého), a proto bude zvolena druhá mo?ná varianta a to, ?e proces rozmrazování bude také probíhat mimo smyslové vnímání zmrazeného. Z vý?e uvedeného vyplývá, ?e proces vypadá takto. Le?ím na smrtelné posteli a ?patně se mi dýchá. Sly?ím jak přístroj vedle mne dělá píp, píp, pííp, pip, píííp, pp, píííííííííí, íííííííííííííí a u? se vzdaluje dál a dál u? skoro nic nesly?ím... a najednou sly?ím z dálky píp, píp a je to stále blí? píp, píp, přícházím k sobě a mnohem lépe se mi dýchá, píp, píp, jo to je ten pípák na intenzivce, tak jsem to tentokrát zase překlepal, píp, píp, píp, a jak dobře se mi dýchá, to mi museli píchnout něco super, píp, píp, píp, tak si mne vezme s kosou pří?tě, píp, píp, píp, tak vás vítám, dneska máme 24. července 2066. V?e nejlep?í ke stým narozeninám! Co to kecáte? Mně a sto? A jakej, ?e je to datum, ste se zbláznil doktore. Prostě prakticky nepoznáte, ?e bylo mezi tím nějaké zmrazení.